el.Denynas
Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazija
Savivaldybės biudžetinė įstaiga
Bandužių g. 4, LT-9526, Klaipėda
Tel/fax (8-46) 324456, mob.tel. 867289951
El.paštas: stulpino.mokykla@gmail.com
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 190451477


     Veiklos planas

 

PRITARTA
Klaipėdos Liudviko Stulpino pagrindinės mokyklos tarybos
2012 m. vasario 9 d. protokoliniu nutarimu
(protokolas Nr.V3-2 )
 
PATVIRTINTA
Klaipėdos Liudviko Stulpino pagrindinės mokyklos direktoriaus
2012 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. V-108
 
 
KLAIPĖDOS Liudviko Stulpino pagrindinĖS mokyklOS
 2012 metų veiklos pLANAS
 
 
I. bendrosios nuostatos
 
1. Klaipėdos Liudviko Stulpino pagrindinės mokyklos veiklos planas 2012 metams (toliau – planas), atsižvelgus į strateginius įstaigos planus, švietimo būklę, bendruomenės poreikius, nustato metinius įstaigos tikslus bei uždavinius, apibrėžia prioritetus ir priemones uždaviniams vykdyti.
2. planu siekiama, įgyvendinant valstybinę švietimo  politiką, teikti kokybiškas švietimo paslaugas, atitinkančias nuolat kintančias visuomenės reikmes,tenkinti mokinių ugdymosi poreikius pradinio ir pagrindinio ugdymo srityse, laiduoti pradinio ir pagrindinio išsilavinimo įsigijimą, racionaliai, taupiai ir tikslingai naudoti švietimui skirtus išteklius.
3. Planas parengtas atsižvelgus į Klaipėdos Liudviko Stulpino pagrindinės mokyklos 2012-2014 m. strateginį veiklos planą, patvirtintą Klaipėdos Liudviko Stulpino pagrindinės mokyklos direktoriaus  2011 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr.V-33, 2011-2012 mokslo metų Klaipėdos Liudviko Stulpino pagrindinės mokyklos ugdymo planą, patvirtintą Klaipėdos Liudviko Stulpino pagrindinės mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-179.
4. planą įgyvendins Klaipėdos Liudviko Stulpino pagrindinės mokyklos administracija, pedagogai ir kiti pedagoginiame procese dalyvaujantys specialistai, nepedagoginiai darbuotojai, ugdytiniai ir jų tėvai.
5. plane vartojami sutrumpinimai: Klaipėdos universitetas – KU, Klaipėdos universiteto Tęstinių studijų institutas – KU TSI, Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centras – SPPC,informacinės komunikacinės technologijos – IKT, specialiojo ugdymo komisija - SUK, informacinės technologijos – IT, Pedagogų švietimo ir kultūros centras – PŠKC, Klaipėdos valstybinė kolegija – KVK, Pedagoginė psichologinė tarnyba – PPT, Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas – PUPP.
 
II. 2011 metų programos įgyvendinimo analizė
 
6. Vykdant 2011 metų programą buvo siekiama ugdyti bendrąsias kompetencijas pradiniame ir pagrindiniame ugdyme, sukurti saugią ir sveiką aplinką vaiko ugdymui. Šiems prioritetams pasiekti buvo iškelti 2 metiniai tikslai bei numatytos priemonės dvylikai uždavinių įgyvendinti:
6.1. pasiekti pirmojo uždavinio – užtikrinti sėkmingą ugdymo proceso organizavimą ir efektyvų dokumentų tvarkymą – įgyvendinimo kiekybiniai rezultatai: sumažėjus mokinių skaičiui (661), tikslingai sumažintas klasių skaičius (29), sukomplektuota viena pailginta dienos grupė. Dėl sumažėjusių neformaliojo ugdymo valandų skaičiaus organizuota 10 būrelių, parengta kryptingo meninio ugdymo programa, organizuoti pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimai; išduoti pradinio (1),  pagrindinio (1) ugdymo pasiekimų pažymėjimai, pradinio (79), pagrindinio (24) išsilavinimo pažymėjimai ir pažymėjimai baigusiems pagrindinio ugdymo I-ąją dalį (100), pakoreguoti finansinės politikos dokumentai. Tai rodo, kad ugdymo procesas buvo organizuotas tinkamai;
6.2. iš dalies (95 %) įgyvendintas antrasis uždavinys – skatinti kvalifikacijos tobulinimą ir organizuoti metodinę veiklą. Mokytojai tobulino kvalifikaciją individualiai (436 d., 1 mokytojui tenka 7dienos), buvo organizuoti 3 kvalifikacijos kėlimo seminarai visiems mokyklos mokytojams („Elektroninio dienyno pildymas“, „Tolerancijos tema totalinių režimų istorijos kontekste“, „Šiuolaikiška pamoka pagal atnaujintas Bendrąsias programas“), 5 pedagogai dalyvavo APPLE kuruose. 100 % įgyvendinta mokytojų atestacijos programa. 2 mokytojai vertino miesto mokytojų praktinę veiklą. 11 mokytojų vadovavo KU ir Klaipėdos valstybinės kolegijos studentų praktikai. Organizuoti 3 mokytojų autoriniai seminarai Klaipėdos miesto mokytojams. 2 mokytojos tapo IKT ir inovatyvių mokymosi metodų taikymo pradiniame ugdyme konsultantėmis. Organizuotos  numatytos olimpiados, išskyrus informacinių technologijų. Miesto dailės olimpiadoje mokinė laimėjo pirmąją vietą. Nepravestos 2 atviros integruotos pamokos;
6.3. sėkmingai įgyvendintas trečiasis uždavinys – stiprinti bendradarbiavimą su mokinių tėvais – organizuoti klasių tėvų susirinkimai ir 2 mokyklos bendri tėvų susirinkimai, susitikimai su PPT psichologe ir sveikatos biuro specialiste. Pirmųjų klasių mokinių tėvai dalyvavo tėvystės įgūdžių lavinimo grupėje „Kartu gali būti lengviau“. Teiktos logopedo, specialiojo, socialinio pedagogo ir psichologo konsultacijos;
6.4. pasiekti ketvirtojo uždavinio – efektyvinti bendradarbiavimą su socialiniais partneriais - įgyvendinimo kiekybiniai rezultatai: organizuota bendra veikla su lopšeliais – darželiais „Ąžuoliukas“ ir  „Berželis“, bendri renginiai su „Varpo“ gimnazija ir Prano Mašioto progimnazija, Viešvėnų pagrindine mokykla. Dalyvauta 6 profesinio orientavimo renginiuose su profesinėmis mokyklomis, aktyviai bendradarbiauta su Jūrų kapitonų klubu, Jūrininkų sąjunga, su Klaipėdos Vaiko teisių apsaugos skyriumi, Vaiko ir šeimos gerovės centru, Visuomenės sveikatos biuru. Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais vykdomas sėkmingai, plečiamas socialinių partnerių ratas;
6.5. iš dalies (97 %) įgyvendintas penktasis uždavinys – tirti ir analizuoti veiklos rezultatus – organizuotos 7 tėvų apklausos; nuolat tikrinama dokumentų kokybė; patikrinti 1, 4, 10 kl. mokinių matematikos ir lietuvių kalbos kompetencijos ir įgūdžiai. Vykdytas mokyklos veiklos kokybės įsivertinimas. Tirti mokėjimo mokytis ir mokymosi motyvacijos veiklos rodikliai ir parengtos rekomendacijos mokytojams. Per mažas dėmesys buvo skiriamas esminių kompetencijų ugdymo priežiūrai, mokinių mokymosi krūvio tyrimams;
6.6. 90 % įgyvendintas šeštasis uždavinys – teikti visuomenei informaciją apie mokyklos veiklą. Pasiekti šie kiekybiniai rezultatai: teikta informacija apie mokyklos veiklą spaudoje, Atnaujintas mokyklos Internetinis puslapis. Neparengtas leidinys, skirtas mokyklos 20-mečiui;
6.7. 100 % įgyvendintas septintasis uždavinys – įgyvendinti gyvenimo įgūdžių programas ir projektus. Įgyvendinta nusikalstamumo ir žalingų įpročių prevencijos priemonių bei Lions Quest „Paauglystės kryžkelės“ programos. Vyko užsiėmimai mokiniams (mokinių, lankančių Lions Quest užsiėmimus, skaičius - 364), organizuota programos sklaida mokinių tėvams. Patirtimi dalintasi Panevėžio miesto konferencijoje. Dviejų ketvirtųjų klasių mokiniams organizuoti programos „Antrasis žingsnis“ užsiėmimai. Organizuoti socialinių įgūdžių ugdymo programos (6-ose kl.) ir vaikų psichologinių įgūdžių lavinimo grupės „Stebuklinga jausmų šalis“ (1-ose kl.)  užsiėmimai. Dalyvauta PPT projekte „Ankstyvoji elgesio ir emocijų sutrikimų prevencija“. Aktyviai dalyvauta miesto akcijoje „Vilties bėgimas“, respublikinėse akcijose „Tolerancijos diena“, „Savaitė be patyčių“. Organizuotos paskaitos ciklas 1-10 klasių mokiniams ir tėvams žalingų įpročių prevencijos temomis;
6.8. 97 % įgyvendintas aštuntasis uždavinys – efektyvinti pagalbą ugdytiniams. Teikiama sveikatos priežiūros specialisto, psichologinė (53 mokiniai), socialinė ir specialioji pagalba mokiniams.  Mokykloje pagalbą mokiniams teikia mokytojo padėjėjas. 22 mokiniams organizuoti specialiosios pagalbos individualūs užsiėmimai, pedagoginis psichologinis vertinimas atliktas 10 mokinių. Logopedines pratybas lankė 72 mokiniai. Tinkamai organizuotas nemokamas maitinimas ir aprūpinimas mokymosi priemonėmis. Vykdoma „Pienas vaikams“ programa;
6.9. 100 % įgyvendintas devintasis uždavinys – organizuoti edukacinius kultūrinius, meninius, sportinius, pilietinius renginius. Organizuota 10 neformaliojo švietimo būrelių, kryptingas meninis ugdymas; organizuotos mokyklos tradicinės šventės; dalyvauta tarptautiniuose (matematikos, užsienio kalbų „Kengūra“, „Amber Star“, „Keliaujantis festivalis 2011. Ryga“) konkursuose, respublikiniuose konkursuose („Sveikuolių sveikuoliai“ (I-oji vieta miesto ture), meninio skaitymo „Atsigręžus į jūrą“ konkurse (II-oji vieta), IT „Bebras“ (II-oji vieta), vertimų „Tavo žvilgsnis“, Robotų varžybose, piešinių konkursuose, Lietuvos vaikų ir jaunimo dainų šventėje „Mes - Lietuvos vaikai“, IT „Žiemos fantazija“, „Švari kalba – švari galva“ (II-oji vieta)), dalyvauta miesto meninio skaitymo, „Jaunasis istorijos žinovas“ (I-oji vieta) konkursuose, Mero taurės sporto varžybose (stalo tenisas I-oji vieta);
6.10.  100 % įgyvendintas uždavinys - stebėti, analizuoti ir tobulinti mokyklos veiklą. Numatyti posėdžiai, pasitarimai įvyko.
7. 2011 metų programos įgyvendinimo vertinimas pagal SSGG:
Stiprybės: IKT naudojimasugdymo procese, stiprėjantis bendradarbiavimas su socialiniais partneriais, ekonomikos, „Lions Quest“ „Antrasis žingsnis“ programų vykdymas, įgyvendinamas kryptingas šokio, muzikos ir dailės ugdymo įgyvendinimas, aktyvios projektinės veiklos mokykloje organizavimas, gerosios patirties sklaida mieste ir respublikoje;
Silpnybės: didėjimas socialiai ir pedagogiškai apleistų, elgesio sutrikimų turinčių mokinių skaičius, nepakankama mokymo(si) aplinkos užtikrinimo materialinė bazė;
Galimybės: internetinio ryšio mokomuosiuose kabinetuose plėtimas, tinkamas panaudojimas lėšų, gautų pagal labdaros ir paramos įstatymą, gerų sąlygų sudarymas mokytojų profesiniam tobulėjimui, kvalifikacijos kėlimo kursų organizuojavimas pagal poreikius;
Grėsmės: tėvų atsakomybės už vaikus perkėlimas mokytojams, mokinių mažėjimas mokykloje, nepakankamas būtiniausių mokyklos reikmių finansavimas, sumažėjęs mokinių popamokinis užimtumas dėl neformaliojo švietimo valandų skaičiaus mažėjimo.
 
III. strateginis tikslas, metiniai veiklos Tikslai, prioritetai
 
8. 2012 m. strateginis tikslas – sudaryti sąlygas siekti bendrojo lavinimo ir neformaliojo švietimo kokybės.
9. prioritetai:
9.1. ugdymo turinio orientavimas į kompetencijų ugdymą;
9.2. mokinių socialinių įgūdžių stiprinimas įgyvendinant socialinių ir emocinių įgūdžių programas.
10. Metiniai veiklos tikslai:
10.1. orientuoti ugdymo turinį į bendrųjų kompetencijų gilinimą;
10.2. įgyvendinti socialinių ir emocinių įgūdžių programas.
           
IV. metiniai uždaviniai ir priemonės
 
11. metiniai uždaviniai ir priemonės jiems vykdyti:
11.1. užtikrinti sėkmingą ugdymo proceso organizavimą ir efektyvų dokumentų tvarkymą
 
Eil. Nr.

Priemonės pavadinimas
Atsakingas asmuo arba vykdytojas

Vykdymo terminas

Atsiskaitymo forma
1.
Mokyklos veiklą reglamentuojančių dokumentų rengimas ir koregavimas
 
 
 
1.1.
2012 m. programų sąmatos
D. Čedavičienė,
D. Šimoliūnienė
Vasario mėn.
Patvirtintos programų sąmatos
1.2.

finansinės politikos dokumentai
D. Čedavičienė,
D. Šimoliūnienė
Birželio mėn.
Pakoreguoti finansinės politikos dokumentai
1.3.
2012- 2013 m.m. ugdymo planas
D. Čedavičienė
Rugpjūčio mėn.
Patvirtintas ugdymo planas
1.4.
mokomųjų dalykų ilgalaikiai planai
D. Čedavičienė,
R. Krutinienė,
L. Jadova,
I. Simanaitienė
Rugpjūčio mėn.
Parengti ir suderinti  dalykų ilgalaikiai planai
1.5.
pamokų, neformaliojo švietimo, mokyklos nuožiūra naudojamų valandų, mokymo namie tvarkaraščiai
D. Čedavičienė,
R. Krutinienė,
L. Jadova,
I. Simanaitienė
Rugsėjo mėn.
5 patvirtinti tvarkaraščiai
1.6.

2012-2013 m.m. tarifikacija ir etatų sąrašai
D. Čedavičienė,
D. Šimoliūnienė
Rugsėjo mėn.
Patvirtinta tarifikacija ir etatų sąrašai
1.7.
modulių, pasirenkamųjų dalykų, neformaliojo švietimo, kryptingo meninio ugdymo programos
D. Čedavičienė,
R. Krutinienė,
L. Jadova,
I. Simanaitienė
Rugsėjo mėn.
Patvirtintos programos
1.8.

2013-2015 m. mokyklos strateginis  planas
D. Čedavičienė
Spalio mėn.
Patvirtintas strateginis planas
1.9.

2013 m. mokyklos veiklos programa
D. Čedavičienė
Gruodžio mėn.
Parengta 2013 metų veiklos programa
2.
Pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimas ir vykdymas
D. Čedavičienė
Balandžio, gegužės mėn.
Organizuoti pasiekimų patikrinimai 10-tų klasių mokiniams
3.
Mokykloje rengiamos dokumentacijos tvarkymo aprašo parengimas
D. Čedavičienė,
R. Krutinienė,
L. Jadova,
I. Simanaitienė
Birželio mėn.
Parengtas dokumentacijos tvarkymo aprašas
4.
Pradinio ir pagrindinio išsilavinimo pažymėjimų ir pažymėjimų, baigusiems pagrindinio ugdymo I dalį, išdavimas
E. Janušaitė
Birželio mėn.
Išduoti pažymėjimai, jų apskaita
5.
Klasių ir pailgintos dienos grupės komplektavimas
D. Čedavičienė,
L. Jadova,
R. Krutinienė
Rugpjūčio-
rugsėjo mėn.
Sukomplektuotos 28 klasės ir 1 pailgintos dienos grupė
6.
Būrelių komplektavimas
I. Simanaitienė
Rugsėjo 5 d.
Sukomplektuoti būreliai pagal mokinių poreikius
7.
Mokinių ir pedagogų registro formavimas
E. Janušaitė
Nuolat
Suformuotas registras ir abėcėlinis žurnalas
8.
Bendruomenės narių supažindinimas su normatyviniais dokumentais
D. Čedavičienė,
R. Krutinienė,
L. Jadova,
I. Simanaitienė
Įsigaliojus dokumentams
Posėdžių, susirinkimų metu, skelbimo forma mokytojų kambaryje
9.
Kryptingo meninio ugdymo programų vykdymas (1 priedas)
 
I. Simanaitienė
Visus metus
Įgyvendintos muzikos, dailės, šokio ugdymo programos
 
11.2. skatinti kvalifikacijos tobulinimą ir organizuoti metodinę veiklą
 
Eil. Nr.
Priemonės pavadinimas
Atsakingas asmuo arba vykdytojas
Vykdymo terminas
Atsiskaitymo forma
1.
Individualus mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų kvalifikacijos kėlimas
D. Čedavičienė
Visus metus
Įgytos patirties sklaida metodinėse grupėse
1.1.
Seminarai visiems mokyklos mokytojams:
 
 
 
1.1.1.
„Streso valdymas darbe“
D. Čedavičienė
Kovo mėn.
28 d.
Įvykęs seminaras
1.1.2.
„Išorės auditas įstaigoje“
I. Simanaitienė
Lapkričio mėn.
Įvykęs seminaras
2.
Bendrų metodinių renginių organizavimas su lopšeliais- darželiais „Ąžuoliukas“, „Berželis“:
 
 
 
2.1.
bendri metodiniai pasitarimai
R. Krutinienė
Sausio, gegužės mėn.
Įvykę 2 pasitarimai
2.2.

koncertas lopšelių - darželių „Berželis“, „Ąžuoliukas“ ugdytiniams
N. Gilienė,
J. Muntrimienė
Kovo mėn.
Organizuotas koncertas
2.3.
psichologiniai tyrimai.Būsimų pirmokų pasirengimo mokyklai įvertinimas
A. Kirklytė
Gegužės, gruodžio mėn.
Atlikti 2 tyrimai
3.
4-ųjų kl. mokytojų, klasių auklėtojų ir mokytojų dalykininkų  pasitarimas dėl būsimųjų penktokų mokymosi dalykinėje sistemoje
R. Krutinienė,
L. Jadova
Balandžio, gegužės mėn.
Posėdžio protokolas
4.
Vadovavimas socialinių pedagogų, šokio  KU studentų praktikai
G. Jakiūnienė,
N. Gilienė,
J. Muntrimienė
I pusmetis
Praktikos įvertinimas
5.
Mokyklos mokytojų dalijimasis gerąja darbo patirtimi
 
 
 
5.1.
atviros pamokos:
 
 
 
5.1.1.
kūno kultūros pamoka. Gimnastika 6 kl.
S. Jemeljanov
Sausio mėn.
Atvirų pamokų stebėjimo dokumentai
5.1.2.
kūno kultūros pamoka. Kvadratas 5 kl.
S. Barsukova
Vasario mėn.
Atvirų pamokų stebėjimo dokumentai
5.1.3.
integruota matematikos ir informacinių technologijų pamoka 6 kl.
R. Medutienė,
J. Jakštienė
Balandžio mėn.
Atvirų pamokų stebėjimo dokumentai
5.1.4.
metodinis užsiėmimas „Anglijos švietimo sistemos, vertinimo, įsisvertinimo sistemos, specialiųjų poreikių mokinių integracijos ypatumai. Southampton mokyklų patirties apžvalga“
D. Čedavičienė
 
Balandžio mėn.
Įvykęs metodinis užsiėmimas
5.1.5.
integruota dorinio ugdymo (etikos, tikybos) pamoka 7c kl.
V. Žirnova,
K. Razokienė
Gegužės mėn.
 
 
Atvirų pamokų stebėjimo dokumentai
5.1.6.
matematikos pamoka 7 kl.
J. Andrijauskienė
Gegužės mėn.
Atvirų pamokų stebėjimo dokumentai
5.1.7.
matematikos pamoka 6 kl.
J. Andrijauskienė
Spalio mėn.
Atvirų pamokų stebėjimo dokumentai
5.1.8.
šokio pamoka “Šokis ir ritmika” 2a kl.
N. Gilienė
 
Lapkričio mėn.
Atvirų pamokų stebėjimo dokumentai
5.1.9.
integruota dorinio ugdymo (etikos) ir informacinių technologijų pamoka 7c kl.
K. Razokienė,
R. Medutienė
Lapkričio mėn.
Atvirų pamokų stebėjimo dokumentai
5.1.10.
miesto mokytojams anglų kalbos pamoka naudojant interaktyviąją lentą 6 kl.
A. Lamakinienė
Lapkričio mėn.
Atvirų pamokų stebėjimo dokumentai
5.1.11.
technologinio ugdymo „Kalėdinė nuotaika kuriant dovanų pakuotes“ 7c kl.
G. Mikašauskienė
Gruodžio mėn.
Atvirų pamokų stebėjimo dokumentai
6.
Būrelių veiklos pristatymai
 
 
 
6.1.
dramos studijos veiklos pristatymas
S. Drungilienė
Balandžio mėn.
Spektaklis mokiniams
6.2.
„Minties odisėjos“ būrelio veiklos pristatymas
R. Krutinienė
Gegužės mėn.
Spektaklis mokiniams
6.3.
būrelio „Ornamentika ir grafika“ darbų paroda
G. Graikšienė
Visus metus
Įvykusios parodos
6.4.
ataskaitiniai kryptingo dailės, šokio ir muzikos ugdymo koncertai
A. Skardžiutė,
N. Gilienė,
J. Muntrimienė,
I. Loginova,
G. Graikšienė,
J. Petrauskas
Balandžio, gegužės mėn.
Įvykę koncertai, parodos
7.
Mokomųjų dalykų savaičių mokykloje organizavimas
J. Jonaitienė,
O. Papienė,
I.Šimonytė,
J.Andrijauskienė
 
Kovo,
 
balandžio,
spalio-lapkričio mėn.
Įvykę renginiai
8.
Dalyvavimas miesto atvirų pamokų stebėjime, metodiniuose renginiuose, organizuojamose parodose
Mokytojai
Visus metus
Metodinių grupių protokolai
9.
Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos vykdymas
D. Čedavičienė
Pagal posėdžių grafiką
Atestacijos komisijos protokolai
10.
Olimpiadų organizavimas mokykloje, dalyvavimas miesto dalykinėse olimpiadose
 
 
 
10.1.
lietuvių kalbos olimpiada 2-4 kl., 5-8 kl.
D. Bernotienė,
D. Januškevičienė
Sausio - vasario mėn.
Mokinių dalyvavimo olimpiadose vertinimo protokolai
10.2.
matematikos olimpiada 4-ose kl.
A. Žukova
Sausio mėn.
Mokinių dalyvavimo olimpiadose vertinimo protokolai
10.3.
biologijos olimpiada 10 kl.
mokiniams
V. Tamašauskienė
Sausio mėn.
Mokinių dalyvavimo olimpiadose vertinimo protokolai
10.4.
dailės olimpiada 10 kl.
mokiniams
I. Loginova
Sausio mėn.
Mokinių dalyvavimo olimpiadose vertinimo protokolai
10.5.
matematikos olimpiada 5-8 kl.
J. Andrijauskienė
Vasario mėn.
Mokinių dalyvavimo olimpiadose vertinimo protokolai
10.6.
geografijos olimpiada 8,10 kl.
mokiniams
D. Uždravienė
Vasario mėn.
Mokinių dalyvavimo olimpiadose vertinimo protokolai
10.7.
rusų kalbos olimpiada 6-8 kl. mokiniams
I. Šablinskienė,
S. Solunko
Kovo  mėn.
Mokinių dalyvavimo olimpiadose vertinimo protokolai
10.8.
anglų kalbos olimpiada 5-8 kl. mokiniams
A. Lamakinienė,
L. Bondarčiuk,
V. Puzinienė
Kovo mėn.,
Balandžio mėn.,
rugsėjo mėn.,
lapkričio mėn.
 
Mokinių dalyvavimo vertinimo protokolas
10.9.
miesto Mažosios Lietuvos istorijos olimpiada 8-ųjų kl. mokiniams
D. Šilienė,
P. Rameikienė
Spalio, lapkričio mėn.
Mokinių dalyvavimo olimpiadose vertinimo protokolai
10.10
Kolega - kolegai. Praktinės ir metodinės patirties sklaida miesto mokytojams
L. Jadova
Spalio mėn.
Įvykę praktinės patirties pristatymai
11.
Autorinis seminaras miesto mokytojams „Tikėjimas, viltis ir meilė“
V. Žirnova
Lapkričio mėn.
Įvykęs seminaras PŠKC
 
11.3. stiprinti bendradarbiavimą su mokinių tėvais
 
Eil. Nr.
Priemonės pavadinimas
Atsakingas asmuo arba vykdytojas
Vykdymo terminas
Atsiskaitymo forma
1.
Mokinių tėvų susirinkimų organizavimas
 
 
 
1.1.
klasių tėvų susirinkimai
Klasių auklėtojai
3 kartus per metus
Tėvų susirinkimų protokolai
1.2.
8-ųjų klasių mokinių tėvų susitikimas su „Varpo“ gimnazijos atstovais
L. Jadova
Sausio mėn.
Įvykęs susitikimas
1.3.
bendras 10-ųjų klasių mokinių tėvų susirinkimas dėl supažindinimo su PUPP vykdymo tvarka
L. Jadova
Sausio mėn.
Įvykęs susirinkimas
1.4.
bendri mokyklos tėvų susirinkimai 
D. Čedavičienė,
R. Krutinienė,
L. Jadova
Balandžio mėn.,
lapkričio mėn.
 
Įvykę 2 tėvų susirinkimai
1.5.
bendras 4-ųjų klasių mokinių tėvų susirinkimas dėl tolimesnio mokymosi pagrindinio ugdymo pakopoje
R. Krutinienė
Balandžio-gegužės mėn.
Įvykęs susirinkimas
1.6
Būsimų pirmų klasių mokinių tėvų susirinkimas
R.Krutinienė
Gegužės mėn.
Įvykęs susirinkimas
2.
Lankstinukų „Informacinis leidinys mokytojams ir tėvams“, „Tėvams apie vaikų patyčias“, „Kodėl vaikui nesiseka mokytis“ parengimas, informacijos pateikimas stenduose
Mokyklos vaiko gerovės komisijos nariai
Visus metus
Parengti lankstinukai;
atnaujinama informacija stenduose
3.
Individualios tėvų konsultacijos
D. Čedavičienė,
R. Krutinienė,
L. Jadova,
I. Simanaitienė,
R. Gibiežienė,
R. Rimkevičienė,
G. Jakiūnienė,
A. Kirklytė
Visus metus
Laiku suteikta pagalba ir konsultacijos
4.
Kultūrinių renginių su ugdytinių tėvais organizavimas
Klasių auklėtojos, pradinių klasių mokytojos
Visus metus
Įvykę renginiai
5.
Paskaitos vaikų auklėjimo, žalingų įpročių prevencijos ir spec.poreikių turinčių mokinių ugdymo organizavimo tematika
L. Jadova,
G. Jakiūnienė,
A. Kirklytė,
R. G. Gibiežienė
Vasario, lapkričio mėn.
2 paskaitos
6.
Atvirų matematikos pamokų ciklas
J. Andrijauskienė,
J. Jakštienė,
V. Jablonskienė
Lapkričio mėn.
Įvykusios atviros pamokos tėvams
 
11.4. efektyvinti bendradarbiavimą su socialiniais partneriais
 
Eil. Nr.
Priemonės pavadinimas
Atsakingas asmuo arba vykdytojas
Vykdymo terminas
Atsiskaitymo forma
1.
Bendradarbiavimo tąsa su socialiniais partneriais organizuojant renginius
 
 
 
1.1.
 „Varpo“, „Aukuro“, Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazijos
L. Jadova,
J. Andrijauskienė
Visus metus
Bendri renginiai
1.1.1.

tautinių šokių kolektyvo „Svajoklis“ koncertas „Varpo“ gimnazijoje
N. Gilienė
Balandžio mėn.
Įvykęs koncertas
1.1.2.
bendra „Varpo“ gimnazijos ir mikrorajono pagrindinių mokyklų, progimnazijų mokytojų konferencija „Vadovėlių reikšmė ugdymo procese“
L. Jadova,
J. Andrijauskienė
 
Lapkričio mėn.
Įvykusi konferencija
1.2.
 „Versmės“, Prano Mašioto, „Smeltės“, M. Mažvydo progimnazijos, „Vyturio“, Mažeikių „Senamiesčio“, Telšių raj. Viešvėnų pagrindinės mokyklos
R. Krutinienė,
L. Jadova,
J. Andrijauskienė,
I. Simanaitienė
Visus metus
Bendri renginiai
1.2.1.
M. Mažvydo progimnazijos ir L. Stulpino pagrindinės mokyklos 4 klasių mokinių valso ir polkos konkursas
J. Muntrimienė
Balandžio mėn.
Įvykęs konkursas
1.2.2.
L. Stulpino pagrindinės mokyklos ir P. Mašioto progimnazijos 7 – 8 kl. mokinių rusų kalbos viktorina, skirta Klaipėdos m. jubiliejui (760 m.)
I. Šablinskienė, S. Solunko
 Spalio mėn.
Mokinių dalyvavimo viktorinoje vertinimo protokolai
1.3.
Klaipėdos Laivininkų, Paslaugų ir verslo, Siuvimo ir paslaugų verslo, Laivų statybos ir remonto, Statybininkų, Turizmo mokyklos
L. Jadova
 
 
 
 
Kovo-gegužės mėn.
Mokyklų ir profesijų pristatymai mokiniams
1.4.
Jūrų kapitonų klubas, Jūrininkų sąjunga, Lietuvos Jūrų muziejus
D. Čedavičienė
Visus metus
Veiklos planas
1.5.
Klaipėdos Vaiko teisių apsaugos skyrius, Šeimos ir vaiko gerovės centras, Klaipėdos PPT, Visuomenės sveikatos biuras
G. Jakiūnienė,
D. Čedavičienė,
I. Simanaitienė,
A. Kirklytė,
I.Baltutienė
Visus metus
Susirašinėjimo protokolai, teiktos konsultacijos, paskaitos, atlikti tyrimai
1.6.
Ugdymo plėtotės centras, Klaipėdos PŠKC, KU, Valstybinė kolegija
D. Čedavičienė
Visus metus
Kvalifikacijos pažymėjimai
1.7.
Klaipėdos  m. 2-oji PK viešosios policijos nuovada
J. Jadova
G. Jakiūnienė
Visus metus
Renginiai, konsultacijos, Mokyklos vaiko gerovės komisijos posėdžių sprendimai
1.8.
Šv. Juozapo darbininko bažnyčia
V. Žirnova
Visus metus
Bendri renginiai
 
11.5. tirti ir analizuoti veiklos rezultatus
 
Eil. Nr.
Priemonės pavadinimas
Atsakingas asmuo arba vykdytojas
Vykdymo terminas
Atsiskaitymo forma
1.
Pedagoginės priežiūros vykdymas:
 
 
 
1.1.
socialinės ir asmeninės kompetencijų  ugdymas
D. Čedavičienė,
R. Krutinienė,
L. Jadova,
I. Simanaitienė
I pusmetis
Pažyma pristatyta ir aptarta direkcijos posėdyje
1.2.
mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymas pamokose
D. Čedavičienė,
R. Krutinienė,
L. Jadova,
I. Simanaitienė
II pusmetis
Pažyma pristatyta ir aptarta direkcijos posėdyje
1.3.
mokinių įgytų kompetencijų, įgūdžių tikrinimas matematikos, lietuvių kalbos ir  istorijos pamokose
D. Čedavičienė,
R. Krutinienė,
L. Jadova
 
Balandžio-gegužės mėn.
Pateikta pažyma direkcijos posėdyje, aptarta metodinėse grupėse
1.4.
dokumentų kokybės nustatymas: el.dienynas, ilgalaikiai pamokų planai, pasirenkamųjų dalykų, neformaliojo švietimo programos
D. Čedavičienė,
R. Krutinienė,
L. Jadova,
I. Simanaitienė
 
Visus metus
Pateiktos tikrinimų pažymos direkcijos posėdžiuose
2.
Tėvų apklausos 
 
 
 
2.1
tolimesnis 8, 10 kl. mokinių mokymosi pasirinkimas
L. Jadova
 
Sausio mėn.
 
Pateiktos apklausų pažymos direkcijos posėdžiuose
2.2.
pailgintos dienos grupės organizavimas
R. Krutinienė
 
Kovo, rugpjūčio mėn.
 
Pateiktos apklausų pažymos direkcijos posėdžiuose
2.3.
užsienio kalbų pasirinkimas
L. Jadova,
R. Krutinienė
Kovo mėn.
 
Pateiktos apklausų pažymos direkcijos posėdžiuose
2.4.
dorinio ugdymo pasirinkimas
R. Krutinienė,
L. Jadova
Balandžio mėn.
 
Pateiktos apklausų pažymos direkcijos posėdžiuose
2.5.
elektroninio dienyno naudojimo mokykloje privalumai ir trūkumai
D. Čedavičienė
 
Balandžio mėn.
Pateiktos apklausų pažymos direkcijos posėdžiuose
2.6.
kryptingo meninio ugdymo tikslingumas
I. Simanaitienė
Balandžio-gegužės mėn.
 
Pateiktos apklausų pažymos direkcijos posėdžiuose
2.7.
vasaros stovyklos organizavimas
R. Krutinienė
 
Gegužės mėn.
 
Pateiktos apklausų pažymos direkcijos posėdžiuose
3.
Ugdymo proceso analizė
 
 
 
3.1.
buvusių 8-ųjų klasių mokinių mokymosi pasiekimai
L. Jadova
Vasario mėn.
 
Aptarta metodinėse grupėse
3.2.
mokinių mokymosi krūviai
L. Jadova,
R. Krutinienė
Kovo mėn.
 
Aptarta Mokytojų tarybos posėdyje
3.3.
neformaliojo švietimo užsiėmimų tikslingumas
I. Simanaitienė
Balandžio mėn.
Apklausos pažyma
3.4.
savarankiško mokinių mokymosi organizavimas
R. Krutinienė
L. Jadova
Birželio mėn.
Įvykęs pasitarimas
4.
Tyrimai
 
 
 
4.1.
1, 5 kl. mokinių ir naujai atvykusių mokinių adaptacija
L. Jadova,
A.Kirklytė
Lapkričio-gruodžio mėn.
Pateikta pažyma Mokytojų tarybos posėdyje
4.2.
mokinių, jų tėvų ir mokytojų mokėjimo mokytis kompetencijos suvokimas
R. Krutinienė
Spalio – lapkričio mėn.
Tyrimo medžiagos pristatymas mokytojų tarybos posėdyje
5.
Švietimo stebėsenos duomenų rinkimas ir analizė
D. Čedavičienė,
R. Krutinienė
Sausio mėn.
Mokytojų tarybos posėdyje
 
11.6. teikti visuomenei informaciją apie mokyklos veiklą
 
Eil. Nr.
Priemonės pavadinimas
Atsakingas asmuo arba vykdytojas
Vykdymo terminas
Atsiskaitymo forma
1.
Informacijos atnaujinimas mokyklos internetiniame puslapyje
http://www.stulpinas.org
Darbo grupės nariai
Visus metus
Atnaujinta informacija internetiniame puslapyje
2.
Informacijos apie mokyklos veiklą teikimas miesto dienraščiuose
Mokytojai,
D. Čedavičienė,
R. Krutinienė,
L. Jadova,
I. Simanaitienė
Visus metus
Straipsniai spaudoje
3.
Leidinio, skirto mokyklos 20 -ečiui, parengimas
D. Čedavičienė,
R. Krutinienė,
I. Simanaitienė
Rugsėjo mėn.
Išleistas leidinys
 
11.7. įgyvendinti gyvenimo įgūdžių programas
 
Eil. Nr.
Priemonės pavadinimas
Atsakingas asmuo arba vykdytojas
Vykdymo terminas
Atsiskaitymo forma
1.
„Lions Quest – Paauglystės kryžkelės“ programos tęstinumas
 
 
 
1.1.
,,Lions Quest – Paauglystės kryžkelės“ programos sklaida
 
 
 
1.1.1.
mokyklos mokytojams
„Lions Quest“ darbo grupės nariai
Visus metus
Stendinė medžiaga
1.1.2.
mokinių tėvams
R. Zakarienė,
V. Žirnova,
D. Bernotienė
Balandžio,
lapkričio mėn.
Informacija stende, susirinkimai tėvams
1.2.
,,Lions Quest – Paauglystės kryžkelės“ programos užsiėmimai mokiniams

R. Zakarienė,
V. Žirnova,
D. Bernotienė,
I. Loginova,
R. Medutienė,
V. Sabaliauskienė,
J. Andrijauskienė,
V. Mikalauskienė,
K. Razokienė,
N. Gilienė,
G. Mikašauskienė
R.Nazarovaitė
Visus metus pagal numatytą tvarkaraštį
Vykstantys užsiėmimai
1.3.
 „Lions Quest – Paauglystės kryžkelės“ darbo grupės narių pasitarimai
D. Čedavičienė
Sausio,
balandžio,
rugsėjo mėn.
 
3 pasitarimai
1.4.
savanorystės projektai
„Lions Quest“ grupių mokytojos
Visus metus
Įvykę savanorystės projektai
2.
Programos „Antrasis žingsnis“ tęstinumas
 
 
 
2.1.
,,Antrasis žingsnis“ programos užsiėmimai mokiniams
A. Žukova,
O. Papienė
Visus metus
Vykstantys užsiėmimai
3.
Programos „Ankstyvoji elgesio ir emocijų sutrikimų prevencija“ tęstinumas
 
 
 
3.1.

tėvų grupės „Kartu gali būti lengviau“ vedimas
A. Kirklytė
I pusmetis
Vykstantys užsiėmimai
3.2.

vaikų grupės „Stebuklinga jausmų šalis“ vedimas
A. Kirklytė
II pusmetis
Vykstantys užsiėmimai
4.

Programos „Socialinių įgūdžių lavinimas“ tęstinumas
G. Jakiūnienė
Visus metus
Parengta programa
5.
Vasaros poilsio programos „Ilsėkimės sveikai ir turiningai 2012“ vykdymas
R. Krutinienė
Birželio mėn.
Birželio mėn. veikianti vasaros stovykla 1-5 kl. mokiniams
6.
Programos ,,Įveikime kartu“ įgyvendinimas
L.  Jokūbaitienė,
V. Petrauskienė,
V. Lukienė,
G. Jotkevičienė,
V. Budinavičienė, I. Savickaja
Visus metus
Vykstantys užsiėmimai
6.
Tyrimų organizavimas
 
 
 
6.1.
psichotropinių medžiagų vartojimas 7-10 kl.
G. Jakiūnienė
Kovo mėn.
Tyrimo medžiagos pristatymas Mokyklos vaiko gerovės komisijos posėdyje
6.2.
mikroklimatas 1-10 klasėse
G. Jakiūnienė,
A. Kirklytė
Visus metus pagal poreikį
Tyrimo medžiagos pristatymas direkcijos posėdyje
7.
Lektoriaus paskaita apie kvaišalų žalą ir sveiką gyvenimo būdąmokyklos rizikos grupės mokiniams
G. Jakiūnienė
Balandžio mėn., spalio mėn.
Pažyma
 
11.8. efektyvinti pagalbą ugdytiniams
 
Eil. Nr.
Priemonės pavadinimas
Atsakingas asmuo arba vykdytojas
Vykdymo terminas
Atsiskaitymo forma
1.
Pirmosios medicinos pagalbos teikimas
I. Baltutienė
Visus metus
Suteikta savalaikė pagalba
2.
Mokinių sveikos gyvensenos ugdymas
 
 
 
2.1.
paskaitos-pokalbiai
 
 
 
2.1.1.
asmens higienos temomis
I. Baltutienė
Visus metus
Įvykusi paskaita-pokalbis
2.1.2.
sveikos mitybos temomis
I. Baltutienė
Visus metus
Įvykusi paskaita-pokalbis
2.1.3.
fizinio aktyvumo temomis
I. Baltutienė
Visus metus
Įvykusi paskaita-pokalbis
2.1.4.
žalingų įpročių temomis
I. Baltutienė
Visus metus
Įvykusi paskaita-pokalbis
2.2.
renginiai, konkursai, akcijos:
 
 
 
2.2.1.
renginys „Sveikuolių sveikuoliai“
I. Baltutienė
Vasario mėn.
Įvykęs renginys
2.2.2.
akcija „Ar žinai, kiek sveria tavo kuprinė?“
I. Baltutienė
Rugsėjo mėn.
Įvykusi akcija, rezultatų sklaida
2.3.
dalyvavimas miesto konkurse „Sveiki, dantukai“
I. Baltutienė
Lapkričio mėn.
Mokinių komandos dalyvavimas konkurse
3.
Prevencinės dienos prieš smurtą ir patyčias renginių  organizavimas
G. Jakiūnienė
J.Jakštienė
Kovo mėn.
Įvykę renginiai
4.
Informacinių įgūdžių ugdymo užsiėmimas „Knygos struktūra“ 2-3 kl. mokiniams
J. Zaiceva
Rugsėjo - spalio mėn.
Įvykęs užsiėmimas
5.
Informacinių įgūdžių ugdymo užsiėmimas „Kaip surasti lobį“ bibliotekoje 4-7 kl. mokiniams
J. Zaiceva
Lapkričio - gruodžio mėn.
Įvykęs užsiėmimas
6.
Akcija „Mes prieš rūkymą“, skirta Tarptautinei  nerūkymo dienai paminėti
Mokinių taryba
Lapkričio mėn.
Įvykęs renginys
7.
Miesto 2- ojo  policijos komisariato viešosios policijos skyriaus nepilnamečių reikalų specialistės A.Golikovos paskaita „Instruktažas dėl saugaus elgesio švenčių metu ir pirotechnikos naudojimo“
G. Jakiūnienė
Gruodžio mėn.
Pažyma
8.
Maitinimo mokykloje užtikrinimas ir organizavimas
B. Sapažinskienė,
I.Baltutienė
Visus metus
Patvirtinti valgiaraščiai, sveikatos skyriaus patikrinimo aktai
9.
Dalyvavimas programoje „Pienas vaikams“
B. Sapažinskienė,
D. Čedavičienė
Visus metus
Pažymos, registras
10.
Pagalba specialiųjų poreikių mokiniams
R. G. Gibiežienė,
R. Rimkevičienė
Visus metus
pagal patvirtintą tvarkaraštį
Paruoštos programos
11.
Psichologinės pagalbos teikimas
A. Kirklytė
Visus metus
Suteikta savalaikė pagalba
12.
Socialinės pagalbos teikimas
G. Jakiūnienė
Visus metus
Suteikta savalaikė pagalba
13.
Informacinės pagalbos profesinio orientavimo, ugdymo pasiekimų organizavimo tvarkos klausimais teikimas
L. Jadova
Visus metus
Suteiktos konsultacijos, įvykę renginiai
14.
5-10 klasių mokinių plakatų prevencijos tema konkursas
G. Jakiūnienė,
A.Kirklytė
Visus metus
Stendinė medžiaga
 
11.9. organizuoti edukacinius kultūrinius, meninius, sportinius, pilietinius renginius, projektus
 
Eil. Nr.
Priemonės pavadinimas
Atsakingas asmuo arba vykdytojas
Vykdymo terminas
Atsiskaitymo forma
1.
Renginių mokykloje organizavimas
 
 
 
1.1.
Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos minėjimas
D. Šilienė,
P. Rameikienė
Vasario mėn.
Įvykęs renginys
1.2.
Užgavėnių šventė
O. Papienė
Vasario mėn.
Įvykusi šventė
1.3.
Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas
D. Šilienė,
P. Rameikienė
Kovo mėn.
Įvykęs renginys
1.4.
šventė seneliams
II-ųjų kl.mokytojos
Kovo mėn.
Įvykusi šventė
1.5.
integruota dorinio ugdymo viktorina „Aš žinau“
K. Razokienė,
V. Žirnova
Kovo mėn.
Įvykusi viktorina
1.6.
Abėcėlės šventė
I-ųjų kl.mokytojos
Kovo mėn.
Įvykusi šventė
1.7.
žemės dienos minėjimas „Gamta ir žmogus“
V. Tamašauskienė,
D. Uždravienė
Kovo-balandžio mėn.
Stendinė medžiaga
1.8.
popietė „Menas vakar ir dabar“
I. Stravinskienė
Balandžio mėn.
Įvykusi popietė
1.10.
rusų ir vokiečių kalbų popietė 5 kl.mokiniams
I. Stravinskienė,
I. Šablinskienė
Balandžio mėn.
Įvykusi popietė
1.11.
viktorina „Neskubėkim ir atspėkim“ 1-3 kl. mokiniams
J. Zaiceva
Balandžio mėn.
Įvykusi viktorina
1.12.
viktorina, skirta Tarptautinei vaikų knygos dienai paminėti
J. Zaiceva
Balandžio mėn.
Įvykusi viktorina
1.13.
popietė „Pavasario spalvos“
K. Razokienė
Balandžio mėn.
Įvykusi popietė
1.14.
anglų kalbos popietė „Pristatome šalis“ Gedminų pagrindinėje mkykloje
Anglų kalbos mokytojai,
I. Šimonytė
Gegužės mėn.
Įvykusi popietė
1.15.
sveikatingumo ir sporto šventė „Sportuokime visi“
S. Jemeljanov,
S. Barsukova
Gegužės mėn.
Įvykusi šventė
1.16.
4-ųjų klasių šventė „Sudie, pradine mokykla“
O. Papienė,
J. Jonaitienė,
A. Žukova,
J. Kasperavičienė
Gegužės mėn.
Įvykęs renginys
1.17.
Koncertas „Ačiū Tau“, skirtas mokyklą garsinantiems mokiniams pagerbti
I. Simanaitienė,
R. Zakarienė,
D. Mažeikienė,
J. Petrauskas,
N. Gilienė
Gegužės mėn.
Įvykęs koncertas
1.18.
šventė, skirta Vaikų gynimo dienai
I. Simanaitienė,
N. Gilienė,
J. Muntrimienė,
I. Loginova,
L. Jokūbaitienė
Birželio mėn.
Įvykusi šventė
1.19.
paskutinio skambučio šventė 10-ųjų kl. mokiniams
I. Simanaitienė,
R. Zakarienė
Birželio 8 d.
Įvykęs renginys
1.20.
gedulo ir Vilties dienos minėjimas
P. Rameikienė,
D. Šilienė
Birželio mėn.
14 d.
Įvykęs renginys
1.21.
Mokslo ir žinių dienos šventė
I. Simanaitienė
Rugsėjo 1 d.
Įvykusi šventė
1.22.
Europos kalbų dienos minėjimas
I. Šimonytė
Rugsėjo mėn.
Įvykę renginiai
1.23.
konkursas ,,Būk saugus gatvėse ir keliuose“
V. Petrauskienė
Rugsėjo, spalio mėn.
Įvykęs konkursas
1.24.
mokyklos 20-ečiui paminėti
D. Čedavičienė
Spalio mėn.
Įvykę renginiai
1.25.
Vėlinių kompozicija prie kapitono Liudviko Stulpino kapo
V. Žirnova
Spalio mėn.
Paminėjimas
1.26.
tarptautinės tolerancijos dienos minėjimas
P. Rameikienė,
D. Šilienė,
 
Lapkričio mėn.
Įvykęs renginys
1.27.
popietė „Šv. Kalėdų belaukiant – angelų pasakos“
D. Mažeikienė,
K. Razokienė,
V. Žirnova
Gruodžio mėn.
Įvykusi popietė
1.28.
adventinė kalėdinė popietė „Ar mokam laukti“
V. Žirnova,
D. Mažeikienė
Gruodžio mėn.
Įvykusi popietė
1.29.
anglų kalbos konkursas „Gražiausia kalėdinė daina“ 5-6 klasių mokiniams
A. Lamakinienė
Gruodžio mėn.
Įvykęs konkursas
1.30.
sportinių varžybų organizavimas
S. Jemeljanov,
S. Barsukova,
D. Januškevičienė,
A. Žukova
Visus metus
14 įvykusių varžybų
2.
Dalyvavimas tarptautiniuose, respublikiniuose ir miesto renginiuose, konkursuose:
 
 
 
2.1.
tarpmokyklinis konkursas apie Klaipėdos istoriją 5-6 kl. „Proto mūšis“
D. Šilienė,
P. Rameikienė
I ketvirtis
Mokinių dalyvavimas konkurse
2.2.
robotų konstruktorių konkursas
R. Medutienė
Sausio mėn.,
gruodžio mėn.
Mokinių dalyvavimas konkurse
2.3.
meninio skaitymo konkursas
R. Krutinienė
Vasario mėn.
Mokinių dalyvavimas konkurse
2.4.
miesto „Jaunojo Klaipėdos istorijos žinovo“ konkursas
D. Šilienė
Kovo mėn.
Mokinių dalyvavimas konkurse
2.5
matematikos ir užsienio kalbų konkursas „Kengūra“
V. Jablonskienė,
A. Lamakinienė
 
Kovo-balandžio mėn.
Mokinių dalyvavimas konkurse
2.6.
vertimų konkursas „Tavo žvilgsnis“
A. Lamakinienė
Kovo mėn.
Mokinių dalyvavimas konkurse
2.7.
miesto mokinių fizikos darbų konferencija „Fizika aplink mus“
N. Dargužienė
II ketvirtis
Mokinių dalyvavimas konkurse
2.8.
kompiuterinių atvirukų konkursas „Tau, mamyte“
R. Medutienė,
J. Šimkutė
Balandžio mėn.
Mokinių dalyvavimas konkurse
2.9
respublikinėje dainų šventėje
N. Gilienė,
J. Muntrimienė
A. Skardžiutė
Birželio mėn.
Mokinių dalyvavimas šventėje
2.10
Mažosios Lietuvos Dainų šventė
N. Gilienė
J. Muntrimienė,
A. Skardžiutė
Birželio mėn.
Mokinių dalyvavimas šventėje
2.11.
anglų kalbos konkursas „Amber Star“ on-line
A. Lamakinienė
I pusmetis
Gauti pažymėjimai ir rezultatai
2.12.
„Spell Bound“ 5-8 kl. konkursas.  Nugalėtojų dalyvavimas konkurso finale Vydūno mokykloje
I. Šimonytė
 
spalis
Mokinių dalyvavimo vertinimo protokolas
2.13.
informacinių technologijų konkursas „Bebras“ 5-10 kl. mokiniams
J. Šimkutė
 
Lapkričio mėn.
Mokinių dalyvavimo olimpiadose vertinimo protokolai
2.14.
rusų kalbos meninio skaitymo konkursas
L. Jadova
Lapkričio mėn.
Mokinių dalyvavimas konkurse
2.15.
miesto konkursas „Riba – 2012“ ( prieš AIDS)
V. Tamašauskienė
Lapkričio
Mokinių dalyvavimas konkurse
2.16.
dainų vokiečių kalba konkursas Simono Dacho namuose
I. Stravinskienė
Lapkričio mėn.
Mokinių dalyvavimas konkurse
2.17.
informacinių technologijų konkursai „Žiemos fantazija“, „Kalėdų spalvos“
R. Medutienė,
J. Šimkutė
Gruodžio mėn.
Mokinių dalyvavimas konkurse
3.
Mokinių darbų parodos mieste, mokykloje
 
 
 
3.1.
Užgavėnių kaukių paroda Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje
I. Loginova,
pradinių klasių mokytojos
Vasario mėn.
Mokinių dalyvavimas parodoje
3.2.
„Netradiciniai Šv.Valentino dienos simboliai“
V. Žirnova
Vasario mėn.
Paroda
3.3.
„Šv.Kazimiero dorybių pavyzdys“
V. Žirnova
Kovo mėn.
Paroda
3.4.
PŠKC parodoje „Velykinė puokštė“
G. Mikašauskienė,
O. Bakševičienė
Balandžio mėn.
Mokinių dalyvavimas parodoje
3.5.
„Aš štai toks, pažiūrėk““
K. Razokienė
Balandžio mėn.
Paroda
3.6.
 „Europos šalys“
A. Lamakinienė
Balandžio mėn.
Paroda
3.7.
„Gėlės mamai“
L. Jokūbaitienė,
V. Petrauskienė
Gegužės mėn.
Paroda
3.8.
„Mamytė mieliausia, širdelė brangiausia“
K. Razokienė
Gegužės mėn.
Paroda
3.9.
 „Rudens spalvos mokytojams“
S. Kazdailevičiūtė
Spalio mėn.
Paroda
3.10.
„K.Sen-Sansas „Žvėrių karnavalas“
V. Mikalauskienė
Lapkričio mėn.
Paroda
3.11.
PŠKC parodoje „Kalėdiniai angelai“
G. Mikašauskienė,
O. Bakševičienė
Gruodžio mėn.
Mokinių dalyvavimas parodoje
3.12.
Kalėdiniai atvirukai
L. Jokūbaitienė
Gruodžio mėn.
Paroda
4.
Vykdomos akcijos
 
 
 
4.1.
aplinkos tvarkymo „Švari aplinka“
I. Simanaitienė
Balandžio mėn.
Mokyklos bendruomenės dalyvavimas akcijoje
4.2.
respublikinis projektas  - akcija Gedulo ir vilties dienai paminėti
D. Šilienė,
P. Rameikienė
Birželio mėn.14 d.
Įvykęs renginys
4.3.
 „Ir aš saugau gamtą“
G. Mikašauskienė
Spalio,
lapkričio mėn.
Paroda, mokyklos interjeras
4.4.
„Padėk šalia esančiam“
I. Simanaitienė
 
Gruodžio mėn.
Mokinių dalyvavimas akcijoje
4.5.
labdaros akcija - mugė
O. Bakševičienė,
G. Mikašauskienė
Gruodžio mėn.
Mokinių dalyvavimas akcijoje
5.
Pažintinės veiklos renginių organizavimas mokiniams
Klasių auklėtojai
Visus metus
Mokinių dalyvavimas renginiuose
6.
Projektinė veikla
 
 
 
6.1.
mokykliniai projektai
 
 
 
6.1.1.
 „Jūrinės dvasios pašaukti“ 1-8,10 kl.
R. Krutinienė,
I. Simanaitienė
Sausio – gegužės mėn.
Projekto medžiagos pristatymas
6.1.2.
 „Minčių lobynas“ 5-8,10 kl.
R. Krutinienė
Sausio – gegužės mėn.
Projekto medžiagos pristatymas
6.1.3.
 „Mano gimtasis kraštas“ 3 kl.
D. Andruškienė,
D. Januškevičienė
Sausio-vasario mėn.
Projekto medžiagos pristatymas
6.1.4.
 „Ką aš žinau apie senuosius klaipėdiečių amatus“ 4 kl.
A. Žukova
Vasario mėn.
Projekto medžiagos pristatymas
6.1.5.
rusų kalbos projektas „Linksmoji karuselė“ 5-6 kl.
I. Šablinskienė,
S. Solunko
Balandžio mėn.
Projekto medžiagos pristatymas
6.1.6.
projektas, skirtas Maironio 150-osioms metinėms paminėti
D. Bernotienė,
I. Simanaitienė
Balandžio-
gruodžio mėn.
Projekto medžiagos pristatymas
6.1.7.
,,Penktokai prieš rūkymą“
V. Tamašauskienė,
N. Dargužienė
Gegužės mėn.
Projekto medžiagos pristatymas
6.1.8.
 „Kalėdinis siurprizas jaunesniesiems“ 7 kl.
V. Žirnova
Gruodžio mėn.
Projekto medžiagos pristatymas
6.1.9.
,,Metų laikai“
V.Lukienė,
V. Petrauskienė
Visus metus
Projekto medžiagos pristatymas
6.1.10.
 „Mes Memelio vaikai“ 1 kl.
V. Lukienė,
V. Petrauskienė,
L. Jokūbaitienė,
G. Jotkevičienė
Visus metus
Projekto medžiagos pristatymas
6.1.11.
 „Gyvūnų elgesio ir mitybos įpročiai” 7-8 kl.
V. Tamašauskienė
 
Visus metus
Projekto medžiagos pristatymas
6.1.12.
 „Klaipėdos skulptūros“ 5-8 kl.
D. Šilienė,
P. Rameikienė
Visus metus
Projekto medžiagos pristatymas
6.1.13.
 „Pažink mus supantį pasaulį“ 1 kl.
V. Lukienė,
V. Petrauskienė
Visus metus
Projekto medžiagos pristatymas
 
11.10. stebėti, analizuoti ir tobulinti mokyklos veiklą
 
Eil. Nr.
Priemonės pavadinimas
Atsakingas asmuo arba vykdytojas
Vykdymo terminas
Atsiskaitymo forma
1.
Savivaldos institucijų posėdžių organizavimas
 
 
 
1.1.
Mokyklos tarybos
 
 
 
1.1.1.
dėl Klaipėdos miesto savivaldybės mokyklų reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo ir struktūros pertvarkymo plano projekto pritarimo
D. Andruškienė
 
Sausio mėn.
Posėdžio protokolas
1.1.2.
2011 m. ūkinės-finansinės mokyklos veiklos aptarimas. Dėl pritarimo 2011 metų direktoriaus veiklos ataskaitai. Dėl mokyklos 2012 metų veiklos plano pritarimo
D. Andruškienė,
D. Čedavičienė
Vasario mėn.
Posėdžio protokolas
1.1.3.
dėl pritarimo 2012 m. vadovėlių įsigijimui
D. Andruškienė,
J. Zaiceva
Gegužės mėn.
Posėdžio protokolas
1.1.4.
dėl 2012-2013 m.m. mokyklos ugdymo plano suderinimo
D. Andruškienė
 
Birželio mėn.
Posėdžio protokolas
1.1.5.
dėl pritarimo mokyklos 2013-2015 m. strateginiam veiklos planui
D. Andruškienė
Spalio mėn.
Posėdžio protokolas
1.1.6.
dėl mokytojų atestacijos 2013-2015 m. programos suderinimo
D. Andruškienė
Gruodžio mėn.
Posėdžio protokolas
1.2.
mokytojų tarybos
 
 
 
1.2.1.
„Specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymo organizavimas pagal naująją tvarką“. I-ojo pusmečio mokymosi ir lankomumo rezultatų aptarimas
D. Čedavičienė,
R. Krutinienė
Vasario mėn.
Posėdžio protokolas
1.2.2.
4 kl. mokinių pradinio ugdymo programos baigimas ir pažymėjimų išdavimas. 1-3, 5 kl. mokinių kėlimas į aukštesnę klasę ir papildomų darbų skyrimas.Vertinimo pradinėse klasėse aptarimas
D. Čedavičienė,
R. Krutinienė,
L. Jadova
Gegužės mėn.
Posėdžio protokolas
1.2.3.
10 kl. mokinių PUPP rezultatų aptarimas. Pagrindinio ugdymo programos baigimas ir išsilavinimo pažymėjimų išdavimas
D. Čedavičienė,
L. Jadova
Birželio mėn.
Posėdžio protokolas
1.2.4.
6-8 kl. mokinių kėlimas į aukštesnę klasę ir papildomų darbų skyrimas. 2012-2013 m.m. ugdymo plano projekto svarstymas. Socialinės ir asmeninės kompetencijų ugdymo galimybės
D. Čedavičienė,
L. Jadova
Birželio mėn.
Posėdžio protokolas
1.2.5.
2011-2012 m.m. mokyklos veiklos analizė ir prioritetų numatymas 2012-2013 m.m. Mokinių kėlimas į aukštesnę klasę
D. Čedavičienė
 
Rugpjūčio mėn.
Posėdžio protokolas
1.2.6.
mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymas. Mokyklos 2012 m. veiklos plano analizė ir įsivertinimas. Mokytojų atestacijos 2013-2015 m. programos suderinimas
D. Čedavičienė,
R. Krutinienė
Gruodžio mėn.
Posėdžio protokolas
1.3.
metodinės tarybos
 
 
 
1.3.1.

8-ųjų kl.mokinių, išvykusių mokytis į gimnazijas, rezultatų aptarimas

A. Andrijauskienė,
L. Jadova
Kovo mėn.
Posėdžio protokolas
1.3.2.

2011-2012 m.m. ugdymo plano projekto aptarimas, siūlymų teikimas

A. Andrijauskienė,
L. Jadova
Gegužės mėn.
Posėdžio protokolas
1.3.3.
PUPP– lūkesčiai ir faktai. PUPP rezultatų aptarimas

A. Andrijauskienė,
L. Jadova
Rugsėjo mėn.
Posėdžio protokolas
1.3.4.
2011 m. metodinės tarybos veiklos aptarimas ir 2012 m. veiklos plano rengimas

A. Andrijauskienė,
L. Jadova
Gruodžio mėn.
Posėdžio protokolas
1.4.
mokinių tarybos
 
 
 
1.4.1.
2012 m. veiklos plano aptarimas, mokinių savivaldos modelio patvirtinimas
J. Jakštienė,
I. Simanaitienė
Sausio mėn.
Parengtas 2012 m. veiklos planas
1.4.2.
„Savaitė be patyčių“ programos aptarimas
J. Jakštienė,
G. Jakiūnienė,
I. Simanaitienė
Vasario mėn.
Renginių planas
1.4.3.
Mokinių tarybos rinkimas. Mokytojų dienos ir Kalėdinių renginių organizavimo aptarimas
J. Jakštienė,
I. Simanaitienė
Rugsėjo mėn.
Išrinkta Mokinių taryba
1.4.4.
2012 m. veiklos plano aptarimas ir įsivertinimas. Gairių numatymas 2013 m.
J. Jakštienė,
I. Simanaitienė
Gruodžio mėn.
Veiklos plano įsivertinimas
1.5.
direkcijos posėdžiai
 
 
 
1.5.1.
Mokymo namie organizavimo aptarimas
D. Čedavičienė,
R. Krutinienė
Sausio mėn.
Posėdžio protokolas
1.5.2.
8-ųjų kl.mokinių mokymosi motyvacija ir skirstymo į grupes tikslingumas
D. Čedavičienė,
I. Simanaitienė
Vasario mėn.
Posėdžio protokolas
1.5.3.
apklausų dėl pailgintos darbo dienos grupės organizavimo, užsienio kalbų pasirinkimo, tolimesnio 8, 10 kl. mokinių mokymosi tęstinumo pasirinkimo rezultatų aptarimas
D. Čedavičienė,
R. Krutinienė,
L. Jadova
Balandžio mėn.
Posėdžio protokolas
1.5.4.
elektroninio dienyno pildymo kokybė
R. Krutinienė,
L. Jadova,
I. Simanaitienė
Vasario,
balandžio, spalio mėn.
Posėdžio protokolas
1.5.6.
direktoriaus pavaduotojų ugdymui, neformaliajam švietimui, psichologo, specialiojo pedagogo, logopedo, socialinio pedagogo veiklos ataskaitos
D. Čedavičienė,
I. Simanaitienė,
L. Jadova,
R. Krutinienė
Gegužės mėn.
Posėdžio protokolas
1.5.7.
mokinių įgytų įgūdžių tikrinimo matematikos, istorijos ir lietuvių kalbos pamokose rezultatų aptarimas
D. Čedavičienė,
R. Krutinienė
 
Birželio mėn.
Posėdžio protokolas
1.5.8.
klasių komplektavimas 2011-2012 m.m.
D. Čedavičienė,
I. Simanaitienė,
L. Jadova,
R. Krutinienė,
J. Rimdeikienė
Rugpjūčio mėn.
Posėdžio protokolas
1.5.9.
mokytojų parengtų mokomųjų dalykų, modulių, pasirenkamųjų dalykų ir neformaliojo švietimo programų bei projektų aptarimas
I. Simanaitienė,
L. Jadova,
R. Krutinienė
 
Rugsėjo mėn.
Posėdžio protokolas
1.5.10.
mokytojo padėjėjo bendradarbiavimo galimybės su mokytojais ir pagalbos mokiniui specialistais
R. Krutinienė
Spalio mėn.
Posėdžio protokolas
1.5.11.

pirmokų, penktokų ir naujai atėjusių mokinių adaptacija
 
L. Jadova,
R. Krutinienė
 
Lapkričio mėn.
Posėdžio protokolas
1.5.12.
mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymas
D. Čedavičienė,
I. Simanaitienė,
L. Jadova,
R. Krutinienė
Gruodžio mėn.
Posėdžio protokolas
 
 
V. laukiamas rezultatas
 
12. Įgyvendinus iškeltus uždavinius ir tikslus bus pasiekti šie kokybiniai  ugdymo pokyčiai:
12.1 patobulėjusi mokytojų kompetencija laiduos kokybiškesnį ugdymą ir sėkmingą bendrųjų pradinio ir pagrindinio ugdymo programų įgyvendinimą;
12.2 aktyvesnis tėvų dalyvavimas mokyklos veikloje;
12.3 užtikrintas glaudesnis bendradarbiavimas su socialiniais partneriais;
12.4. užtikrintas efektyvus įstaigos valdymas;
12.5 mokiniai gaus savalaikę socialinę, psichologinę, pedagoginę ir medicininę  pagalbą;
12.6 vykdomos kryptingo vaikų užimtumo programos tenkins mokinių saviraiškos poreikius.
 
vI. lėšų šaltiniai
 
13. programai įgyvendinti bus skiriama 504,5 tūkst. Lt savivaldybės biudžeto ir 2447,0 tūkst. Lt valstybės biudžeto specialiosios tikslinės dotacijos (mokinio krepšelio) lėšų.
14. dalis programos bus finansuojama iš specialiųjų programų (už salių nuomą gautos lėšos, valgyklos pajamos) lėšų (147,0 tūkst.Lt) ir paramos lėšų (17,072 tūkst. Lt).
 
VII. baigiamosios nuostatos
 
15. programos įgyvendinimą koordinuos direktoriaus pavaduotojai ugdymui, neformaliajam švietimui.
16. Priežiūrą vykdys direktorius.
17. už programos vykdymą bus atsiskaitoma mokyklos savivaldos institucijoms.
_____________________________
 
 
       Klaipėdos Liudviko Stulpino pagrindinės mokyklos
    2012 metų veiklos plano, patvirtinto
    Liudviko Stulpino pagrindinės mokyklos       
    direktoriaus 2012 m. vasario 10 d. įsakymu
 Nr.V-108
    1 priedas
 
 
KLAIPĖDOS LIUDVIKO STULPINO PAGRINDINĖS MOKYKLOS
KRYPTINGO MENINIO UGDYMO PROGRAMA 2012 m.
 
I. bendrosios nuostatos
 
1. Klaipėdos Liudviko Stulpino pagrindinė mokykla siekia tenkinti Klaipėdos miesto mokinių, pageidaujančių giliau mokytis muzikos, dailės, šokio poreikius, ir sudaryti sąlygas mokiniams mokykloje užsiimti pasirinkta mėgstama veikla.
            2. Mokykloje pradėtas kryptingas meninis ugdymas, vadovaujantis Švietimo skyriaus vedėjo įsakymu 2003-09-04 Nr. 281 „Dėl kryptingo meninio ugdymo programų įgyvendinimo“.
 
II. metinis tikslas ir uždaviniai
 
             3. Tikslas – siekti, kad estetinis lavinimas ir meninė saviraiška taptų prioritetu ugdant asmens vertybines nuostatas, kūrybingumą, brandinant mokinių  dvasios laisvę, grožio pajautą.
4.  Kryptingo meninio ugdymo uždaviniai:
            4.1. sukurti meninio ugdymo sistemą, harmoningai derančią su bendruoju lavinimu, susidedančią iš kryptingo meninio  ugdymo ir meno kolektyvų veiklos. Per aktyvų dalyvavimą muzikiniuose, šokio, meniniuose kolektyvuose, dailės užsiėmimuose, įtraukiant mokinius į aktyvią kūrybinę-meninę veiklą, formuoti mokinių  vertybines nuostatas bei asmenybinius kūrybinius bruožus;
            4.2. sudaryti sąlygas mokinių įgimtiems gabumams vystytis išskirtinį dėmesį kreipiant į meninių gabumų ugdymą ir meninę saviraišką;
            4.3. siekti mokinių kūrybinių gebėjimų sklaidos visame ugdymo procese skatinant juos savarankiškai kūrybinei veiklai, žadinant norą pademonstruoti kūrybinės veiklos pasiekimus, kūrybiškai naudotis įgytomis žiniomis;
            4.4. sudaryti galimybes vertybines nuostatas, kūrybinius įgūdžius bei žinias, įgytas meninėje veikloje, panaudoti kitų dalykų mokymui.
 
III. Kryptingo meninio ugdymo turinys
 
5. Kryptingas muzikos ugdymas:
5.1. 1 – 4 klasės – muzikos pamoka (2 val.), muzikavimas fleitelėmis (skaidant į grupes);
            5.2. 5- 8 klasės –    muzikos pamoka (1 val), muzikavimas fleitelėmis (skaidant į grupes);
 
5.3. choras 1-4 klasių;
5.4. dainos studija „Vaivos juosta“  6-7 klasių;
5.5. liaudies muzikos kapelija.
6. Kryptingas dailėsugdymas:
6.1. 1 – 4  klasės – dailės ir technologijų pamoka (2 val.), kūrybinė praktinė veikla (2 val.);
6.2. 5  - 8 klasės – dailės pamoka (1 val.), kūrybinė praktinė veikla  (2 val.).
7. Kryptingas  šokio  ugdymas:
7.1. 1 – 5  klasės – šokio pamoka (1 val.);
7.2. tautinių šokių kolektyvas „Svajoklis“ – paruošiamoji grupė, jaunučių grupė, jaunių grupė;
7.3. ritminių šokių kolektyvas „Svaja“ – jaunuolių grupė;
7.4. tautinių šokių kolektyvas „Padūkėlis“ – jaunių grupė.
 
IV. Kryptingo meninio ugdymo įgyvendinimas
 
            8. Kryptingo meninio ugdymo užsiėmimai vykdomi pagal mokytojų parengtas ir mokyklos direktoriaus patvirtintas individualias programas:
            8.1. programos turi būti orientuotos į Švietimo ir mokslo ministerijos, Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Ugdymo ir kultūros departamento Švietimo skyriaus ir Liudviko Stulpino pagrindinės mokyklos veiklos prioritetus;
            8.2. kryptingo meninio ugdymo programas rengti ir įgyvendinti gali tik specialistai, turintys atitinkamą kvalifikaciją;
            8.3. meninio ugdymo programos pagal galimybes integruojamos tarpusavyje ir su kitais bendrojo lavinimo dalykais, rengiami įvairūs projektai ir akcijos siekiant, kad kūrybiškumas ir estetiškumas taptų neatsiejamu mokyklos veiklos bruožu.
            9. Kryptingas meninis ugdymas vykdomas nemažinant bendrojo lavinimo dalykams pagal Bendruosius ugdymo planus skirtų valandų. Siekiama, kad meninis ugdymas praturtintų bendrąjį lavinimą, ugdytų mokinių  kūrybiškumą, kritinį mąstymą ir padėtų mokytis kitų ugdomųjų dalykų.
 
V. Kryptingo meninio ugdymo vertinimas
 
            10. Kryptingo meninio ugdymo programų vykdymą vertina patys mokytojai pagal jų įgyvendinimo sėkmingumą, akademinius rezultatus, reikšmingumą mokyklos gyvenime, mokinių motyvaciją, mokinių ir tėvų atsiliepimus.
            11. Programų vertinimai mokslo metų pabaigoje aptariami metodinėse grupėse, pagal metodinių grupių nutarimus programos koreguojamos ir tobulinamos sekančioje ugdymo pakopoje.
            12. Mokinių pasiekimai kryptingo ugdymo dalykuose ir meninėje raiškoje vertinami formuojamuoju ir diagnostiniu vertinimu pradiniame ugdyme, 5-8-ose klasėse pamokos - pažymiais (išskyrus neformaliojo švietimo užsiėmimus).
 
___________________________________